لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه عمر زمانی

بیمه عمر زمانی

اهداف بیمه

این بیمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود

خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

    پوشش اصلی

    فوت در اثر حادثه

    پوشش فرعی(اختیاری)

همانطور که مستحضر می‌باشند یکی از پوشش هایی که در قراردادهای عمر جمعی به سازمانها داده می‌شود، پوشش خطر از کار افتادگی در اثر بیماری یا ناتوانی ناشی از عوارض دماغی و جسمانی بطور کامل قادر به انجام هر نوع شغل سودآور و یا تخصصی مورد نظر نباشد(بستگی به نوع تعهد شرکت در قرارداد)، مثل نابینایی کامل و غیرقابل علاج.

بدیهی است وجود از کارافتادگی می‌بایست بعد از اتمام معالجات باشد و ا مکان بهبودی وجود نداشته باشد و یا برای همیشه از فعالیت روزمره بازداشته شود، در این خصوص به تعریفهای زیر توجه فرمایند.

    از کارافتادگی کامل: از کارافتادگی است که بیمه شده را کلاً از انجام کار عادی شغلی حرفه یا وظایف روزمره باز می‌دارد.

    از کار افتادگی جزیی: از کارافتادگی است که بیمه شده را تا حد قابل ملاحظه‌ای از انجام کار حرفه یا وظایف روزمره او باز دارد.

    از کارافتادگی دائم: از کارافتادگی است که در مدت 365روز ادامه داشته و هیچگونه امیدی برای بهبود آن بعد از دوره مذکور وجود نداشته باشد.

توجه: . همانطور که مطلع می‌باشند در بیمه‌های عمر و پس انداز طرح جدید در صورت درخواست بیمه گذار بموجب الحاقی صادره بیمه شده پوششبیمه از کارافتادگی کامل و دائم با شرایط زیر قرار می‌گیرد که نهایتاً معاف از پرداخت حق بیمه ماهیانه می‌گردد در واقع تعاریف فوق الذکر جهت معافیت از پرداخت حق بیمه که نوعی غرامت می‌باشد کفایت نمی‌کند

شرایط از کارافتادگی باتوجه به مراتب فوق بشرح زیر می‌باشد:

    قطع یا فلج شدن دو دست یا دو پا یا یک دست و یک پا و یا از دست دادن بینایی هر دو چشم.

    از کارافتادگی کامل و دائم به عللی غیر از علل مندرج در بند یک در صورت ارائه مدارک کافی و تائید پزشک معتمد شرکت.

    از کارافتادگی در صورتی دائم و کامل شناخته می‌شود که به هیچ عنوان قابل درمان نباشد.

    معافیت از پرداخت حق بیمه در هر صورت حداقل شش ماه پس از تائید از کارافتادگی توسط پزشک بیمه گر اعمال خواهد شد.

    قبول معافیت از پرداخت حق بیمه حداکثر تا سن60سالگی است.

    از کارافتادگیهای ناشی از صدمه بدنی یا جرح توسط شخص بیمه شده یا ذینفع بطور عمد یا از طریق عملیات مربوط به جنگ یا عملیات مربوط به سازمانهای نظامی یا اشتغال در هر گونه سازمان تدافعی غیرنظامی که بنحوی با نیروهای مسلح همکاری و بستگی دارند مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه نمی‌شوند.

    در سایر موارد شروط و مقررات بیمه نامه برقرار و قابل اجرا است.

مراحل پرداخت غرامت از کارفتادگی بشرح زیر می‌باشد:

    درخواست بیمه گذار

    فتوکپی شناسنامه بیمه شده.

    گواهی پزشک معالج.

    کلیه مدارک پزشکی دال بر حداقل6ماه از کارافتادگی

    نظر کمیسیون پزشکی سازمان مربوطه بیمه گذار

    تائید بیمه نامه(استعلام)

لازم بذکر است که در قرارداد کارکنان شرکت ملاک از کارافتادگی تاریخ حکم کارگزینی است که براساس نظریه کمیسیون133آیین نامه استخدامی تعیین شده است.

نکته: در خصوص بیمه نامه‌های صادره عمر و پس انداز با پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت کارافتادگی بیمه شده( بیمه شده باید همان بیمه گذار باشد) و پس از اینکه از کارافتادگی بیمه شده با توجه به شرایط الحاقی منظم به بیمه نامه به تائید پزشک معتمد شرکت رسید. حق بیمه‌های باقی مانده تا پایان مدت بیمه بعنوان غرامت بحساب حق بیمه یکجا برای بیمه گذار منظور می‌گردد. در واقع حواله بنام شرکت صادر می‌شود و همچنان اصل سرمایه بشرط حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه و در صورت فوق در مدت بیمه نامه در تعهد شرکت باقی می‌باشد.

بیمه شده در صورت از کارافتادگی دائم و کامل از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد.

شرایط عمومی

تعریف

بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران تهران می‌باشد.

بیمه شده: بیمه شده شخصی است که حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می‌دهد.

بیمه گذار: بیمه گذار شخصی است که با شرکت بیمه قرارداد بیمه را منعقد می‌کند و پرداخت اقساط بیمه را تعهد می‌نماید.

بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یکنفر باشند.

بیمه گذار: استفاده کننده کسی است که قرارداد بیمه بنفع او منعقد می‌گردد و از مزایای آن بهره مند می‌شود.

موضوع بیمه: موضوع بیمه مورد این بیمه نامه نوعی از بیمه‌های عمر مشروحه در این قرارداد است که در صفحه اول بیمه نامه ذکر شده است.

حقوق ناشی از قرارداد

ماده1- اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی:

    اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و ضمائم احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده اساس قرارداد را تشکیل می‌دهد.

    هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که بوسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچار است با اظهارات بیمه شده قناعت کنند و معلوم می‌گردد که اظهارات بیمه شده در این موارد مطابق با حقیقت نبوده و یا در این قبیل موارد بیمه شده، از ابراز مطالبی که در وضع قراردادبیمه مؤثر باشد خودداری کند.

    الف) در مورد اظهار خلاف واقع در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به آن پی برد می‌تواند قرارداد را لغو و یا آنکه دریافت اضافه نرخی آنرا ادامه دهد، در صورت لغو قرارداد حق بیمه‌های دریافتی بایستی از طرف بیمه گر برگشت شود.

    ب) در صورتیکه بیمه گر بعد از وقوع خطر با اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر به نسبت ما به التفاوت نرخ بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می‌باید.

    ‌ج) اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم بان از بیمه کردن بیمه شده خودداری می‌نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه‌های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.

    قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه و پرداخت اولین حق بیمه و بهای سند تحقق پیدا می‌کند مشروط بر اینکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایتبخش باشد.

    حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییری که در بیمه نامه داده شود بموجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صادر می‌شود و این اوراق الحاقی جز لاینفک قرارداد بیمه است.

    چنانچه مفاد و مطالب غیرچاپی مندرجه در بیمه نامه و برگهای الحاقی یا شرایط مورد موافقت تطبیق نکند بیمه گذار می‌تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی تقاضای تصحیح آنرا بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمهگذار تلقی خواهد شد.

    اقساط حق بیمه عمر باید حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ سررسید پرداخته گردد.

ماده4- تاخیر در پرداخت حق بیمه:

در صورتیکه پرداخت اقساط حق بیمه و یا قسمتی از حق بیمه بیش از یک ماه بتاخیر افتد بطریق ذیل رفتار خواهد شد.

    الف) بیمه ن امه هائیکه اقساط حق بیمه آن سه سال تمام پرداخت نشده باشد تبدیل خود به خود و بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه‌های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

    ب) بیمه نامه هائیکه حداقل اقساط حق بیمه آن سه سال تمام پرداخته شده باشد تبدیل به بیمه نامه مخففی از همان نوع می‌شود و دیگر از بابت آن حق بیمه‌ای دریافت نمی‌گردد.

ماده5 - برقراری مجدد بیمه نامه:

    بیمه گذار در هر موقع و در طول مدت قرارداد می‌تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه باطل شده با مخفف را بنماید بیمه گر در صورتیکه وضع مزاجی بیمه شده رضایتبخش باشد با دریافت اقساط حق بیمه معوقه و صدی پنج سود به نسبت مدت تاخیر بیمه نامه باطل شده و یا مخفف را بقوت اولیه اعاده خواهد داد.

    حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده بهزینه بیمه گذار بمنظور برقراری مجدد قرارداد بیمه برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

ماده 6 - بازخرید:

ا    در صورت تقاضای بیمه گذار بیمه گر بیمه نامه ایکه لااقل حق بیمه سه سال تمام آن پرداخته شده باشد طبق محاسبه‌ای که از طرف شرکت بعمل خواهد آمد بازخرید می‌نماید.

توضیح: در بیمه نامه‌های عمر و پس انداز جدید، سه سال تبدیل به شش ماه شده است.

    بیمه نامه‌های عمر از نوع بیمه عمر زمانی و بیمه به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه بعمل خواهد آمد بازخرید ندارد.

 ماده7 - وام باعتبار بیمه نامه:

    بیمه گر می‌تواند برای بیمه نامه هائی که ارزش بازخرید دارند مبلغی وام طبق شرایط جداگانه‌ای منتهی تا میزان ارزش بازخرید بیمه نامه بپردازد، در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متلعقه مادام که تصفیه نشده است تقلیل می‌یابد.

ماده 8- انتقال:

    این بیمه نامه را بوسیله هر یک از وسائل قانونی می‌توان بدیگری منتقل نمود ولی انتقال مزبور باید با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر باشد.
    اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه بدیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بیمه بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی می‌ماند معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد داشت.

    در صورت انتقال بیمه نامه بدیگری ناقل مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوقه تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.

    اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت بنحوی که هرگاه یکی از آنها حق بیمه سهمی خود را نپردازد هیچ کدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.

ماده9 - خطرات متمم:

مورد ذیل در صورتیکه با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود.

    خطر مسافرت هوائی: بیمه گر بدون دریافت حق بیمه اضافی و بدون اینکه اطلاع قبلی لازم باشد غرامت فوت ناشی از خطرات مسافرت هوایی (هواپیماهای مسافربری کشتی‌های هوایی) بیمه شده را تعهد می‌کند مشروط بر اینکه بیمه شده بعنوان مسافر عادی و در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند هیچیک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباسی و هر نوع تمرین‌های مربوطه مشمول این قرارداد نمی‌باشد در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پردات.

    خطر مسافرت و اقامت: بیمه شده بدون اطلاع قبلی و پرداخت حق بیمه اضافی می‌تواند به تمام دنیا باستثنای مناطق گرمسیری و حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید. در صورتیکه بیمه شده بخواهد بمناطق قطبی مسافرت یا در آنجا اقامت نماید باید اضافه نرخی که از طرف بیمهگر تعیین خواهد شد برای مسافرت و یا مدت اقامت پرداخت نماید و در غیر این صورت تعهدات شرکت به نسبت حق بیمه اضافی تقلیل خواهد یافت.

    خطر جنگ: در صورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تمرینی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده بعنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان بجنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می‌شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضعبیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه بهر علتی خطری پیش‌اید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه‌های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.

بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده بحال کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد بحال اولیه اعاده خواهد شد. در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حالت جنگ است فوت کند با بیمه گذار و وارث قانونی اوست که ثابت نمایند که فوت بیمه شده بعلت عملیاتی جنگی نبوده و بیمه نامه معلق نیست در غیر این صورت بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را خواهد پرداخت.

برای بیمه نامه هایی از نوع(سرمایه فرزندان) ذخیره ریاضی که در بندهای 1و3 ماده و پیش بینی شده بمنزله حق بیمه واحد محاسبه و بجای سرمایه مخفف در انقضاء مدت قرارداد پرداخته خواهد شد.

    عملیات پلیسی عملیات نظامی محسوب خواهد شد.

ماده 10- خطراتی که تامین نمی‌شود:

    در صورتیکه بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول سه سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می‌شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلائل مکفی ثابت نمایند که خودکشی غیرارادی بوده است.

ش    چنانچه سه سال از مدت بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخته می‌شود.

    در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط ذخیره ریاضی بسایر استفاده کنندگان و یا وراث قانونی او پرداخته خواهد شد.

ماده 11- حقوق استفاده کننده:

    بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده مورد بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر آنکه بیمه نامه را بدیگری داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

    بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد.

    اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می‌شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.

    سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق بورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاً در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد در این صورت سرمایه بیمه عمر متعلق باشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.

ماده 12 - پرداخت سرمایه:

    سرمایه‌های بیمه شده در قبال رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل تصفیه و باستفاده کننده پرداخته خواهد شد.

    بیمه نامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن.

    قبوض رسید حق بیمه‌های پرداختی.

علاوه بر مدارک فوق:

    الف)در صورتیکه پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد.

    رونوشت مصدق شناسنامه

    ب) در صورتی که پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد. فوت بیمه شده باید کتباً با ذکر علت آن در اولین فرصت منتهی تا یکماه(مگر در موارد غیرعادی) از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار باطلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند:

    گواهی رسمی فوت

    گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شرح و سیر آن ذکر شده باشد در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالیکه در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.

    در صورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراث.

    بیمه گر حق دارد با هزینه استفاده کننده اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه و یا خود تهیه کند.

    در صورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشد حق بیمه‌های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه بیمهکسر خواهد شد.

    بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.

ماده13- فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه:

    در صورتیکه بیمه نامه یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فوراً مراتب را کتباً باطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر خواهد نمود.

ماده 14- نشانی قانونی تغییر محل اقامت نماینده در ایران:

    اقامتگاه بیمه شده و یا نمایند ه او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.

    بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد.

    هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یکنفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوطه به بیمه عمر نماینده او باشد وبیمه گر نامه‌های مربوط را بعنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.

    در صورت عدم رعایت مقررات فوق مکاتبات بیمه گر با آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می‌باشد معتبر خواهد شد.
    کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او بعنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به اداره مرکزی بیمه گر (اداره بیمه عمر) تهران و یا شعب آن در شهرستاها فرستاده شود.

ماده 15- مرور زمان:

مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.

ماده 16- محکمه صالحه:

‌    شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه باتوجه به پیشنهاد بیمه گذار تابع مقررات قانونی بیمه می‌باشد و دعاوی‌ای که راجع به این بیمه نامه و یا راجع به اجرای آن ممکن است ایجاد شود به دادگاههای صالح تهران ارجاع خواهد گردید.

شرایط اختصاصی

فصل اول - کلیات

    ماده 1- بیمه گر :

شرکت سهامی بیمه ایران که جبران خسارت ناشی از وقوع حوادث احتمالی را بر طبق شرایط این قرارداد بعهده دارد.

    ماده 2- بیمه گذار :

شرکت سهامی بیمه ایران که شخصیت حقوقی آن برای بیمه گر محرز گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه قرارداد در وجه بیمه گر میباشد.

    ماده 3- بیمه شدگان :

عبارتند از کلیه کارکنان بیمه گذار که توسط بیمه گذار به بیمه گر معرفی می شوند.

تبصره1:

بیمه شدگان این قرارداد حداکثر تا سن 70 سال تمام تحت پوشش بیمه میباشند.

تبصره2:

حداقل 70% از کل کارکنان میبایستی جهت اخذ پوشش بیمه ای معرفی گردند.

بیمه گذار

تبصره3:

بیمه گر میتواند به انتخاب خود از تعدادی متقاضی بیمه معاینات پزشکی بعمل آورده و متعاقباً در رد و قبول و همچنین تائید پوشش بیمه ای بعضی از آنان با اضافه نرخ پزشکی مختار است بهرحال شروع و اعتبار پوشش هر یک از کارکنان پس از تائید کتبی بیمه گر طی الحاقی میباشد.

    ماده 4 - موضوع بیمه :

موضوع این قرارداد عبارت از بیمه عمر زمانی (فوت بهرعلت) کارکنان بیمه گذار براساس شرایط مقرر در این قرارداد میباشد.

فصل دوم- وظائف و تعهدات بیمه گذار

    ماده 5- :

بیمه گذار موظف است هنگام عقد قرارداد و حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ شروع قرارداد، اسامی ومشخصات بیمه شدگان را در دونسخه بدون قلم خوردگی و با خط خوانا، ترجیحاً بوسیله رایانه، تهیه نموده و جهت بیمه گر ارسال نماید.

تبصره 1:

لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان میباید حاوی اطلاعات زیر باشد : شماره ردیف که همان شماره بیمه-ای بیمه شده میباشد، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد (روز/ماه/ سال)، شماره شناسنامه، محل صدور و شغل سازمانی.

تبصره 2:

دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده میبایست به امضاء طرفین رسیده ممهور و مبادله گردد. چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت غرامت، مورد عمل و استناد بیمه گر قرار خواهد گرفت.

تبصره 3:
بیمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغییرات ماهانه ناشی از افزایش و کاهش بیمه شدگان را مطابق تبصره یک و تبصره دو ماده پنج حداکثر تا پایان ماه بعد برای بیمه گر ارسال نماید.

افرادی که در طول مدت قرارداد میتوانند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند کارکنان جدید الاستخدام میباشند و موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با بیمه گذار قطع میشود.

تاریخ موثر برای پوشش بیمه ای کارکنان جدیدالاستخدام از تاریخ استخدام و تاریخ موثر برای حذف پوشش بیمه ای کارکنان حذفی از تاریخ قطع همکاری میباشد منوط به اینکه اسامی آنها با رعایت ضرب الاجل تبصره سه ماده پنج، حداکثر تا پایان ماه بعد از طرف بیمه گذار کتباً بهبیمه گر اعلام شده باشد در غیر اینصورت تاریخ موثر برای انجام تغییرات از تاریخ دریافت تقاضای کتبی بیمه گذار توسط بیمه گر خواهد بود.

تبصره 4:

بیمه شدگانیکه اسامی و مشخصات آنان در لیست اسامی موضوع تبصره دو ماده پنج قرارداد درج نباشد باستناد از قلم افتادگی نمی توانند از ابتدای قرارداد در عداد بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند. پوشش بیمه-ای اینگونه افراد منوط به موافقت بیمه گر، از تاریخ دریافت تقاضای کتبی بیمه گذار توسط بیمه گرخواهد بود.

تبصره 5:

بهرحال شروع بیمه برای هر یک از بیمه شدگان از تاریخ مندرج در الحاقی تائید پوشش بیمه ای صادره توسط بیمه گر خواهد بود.

    ماده 6 : حق بیمه

بیمه گذار موظف است براساس تعداد کل بیمه شدگان بطور یکجا در هنگام شروع قرارداد در وجه بیمه گر پرداخت نماید.

تبصره 1:

حق بیمه سالانه باید بلافاصله در شروع قرارداد پرداخت گردد و ضرب الاجل پرداخت حق بیمه حداکثر 15 روز از تاریخ شروع میباشد.

تبصره 2:

حق بیمه الحاقیه های صادره مربوط به تغییرات طول قرارداد اعم از افزایش و کاهش تعداد بیمه شدگان براساس روز شمار محاسبه خواهد شد.

تبصره 3:

حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه شدگان (افزایش و کاهش) که بوسیله الحاقی تعیین میگردد میبایست حداکثر تا پایان ماه بعد تسویه شود.

تبصره 4:

در هر صورت انجام تعهدات بیمه گذار مقدم بر تعهدات بیمه گر میباشد.

    ماده 7: اصل حسن نیت

بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه گر قرار دهد، اگر بیمهگذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنماید، قرارداد باطل و بلااثر خواهد بود. ولواینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ گونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر استحقاق دریافت مانده حق بیمه را نیز دارد.

فصل سوم- شرایط و میزان تعهدات بیمه گر

    ماده 8-

بیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف و تعهدات بیمه گذار، در صورت وقوع هریک از خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته مندرج در ماده نهم سرمایه های موضوع این قرارداد را بشرح زیر در وجه بیمه گذار پرداخت نموده تا حسب مورد به ذینفع قانونیبیمه شده تادیه نماید :

- پرداخت غرامت عمر زمانی (فوت بهر علت) مشمول بیمه جهت هر یک از بیمه شدگان در طول سال قرارداد مبلغ 000/000/ ریال

فصل چهارم- مقررات گوناگون

    ماده 9 : مدارک پرداخت خسارت

در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان، بیمه گذار مکلف است مراتب را، به محض اطلاع، حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع، به بیمه گر اعلام و متعاقباً مدارک مستند بشرخ ذیل را ارسال نماید. بدیهی است هرگونه مدارک مورد لزوم جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد کتباً باطلاع بیمه گذار خواهد رسید.

    اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت، صادره از طرف اداره آمار.

    گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.

    گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

    ماده10:

هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمداً بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود نموده است در این حالت نام بیمه شده از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوه ایست که تحت هر عنوان بابت غرامت به بیمه شده پرداخت نموده است.

    ماده 11:

حداکثر سن بیمه شده هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد در مورد بیمه عمر زمانی 65 سال تمام پذیرفته میشود . بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از سنوات اعلام شده بیشتر باشد هیچگونه تعهدی ندارد.

    ماده 12 :

حق بیمه هائیکه بابت قرارداد به بیمه گر پرداخت شده باشد قابل استرداد نیست مگر در موارد ذیل :

    اشتباه در محاسبه

    حق بیمه بیمه شدگانی که سن آنان از حداکثر سن مشمول بیمه بیشتر باشد و بابت نامبردگان اشتباهاً حق بیمه پرداخت شده باشد.

    ماده 13 :

هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین و بوسیله صدور الحاقی که جزء لاینفک قرارداد میباشد انجام می گیرد.

    ماده 14:

تامین خطرات ناشی از جنگ از شمول پوششهای این قرارداد مستثنی بوده و تابع توافق جداگانه ای در مورد نرخ و شرایط آن میباشد.

تبصره:

بیمه شدگان این قرارداد تحت پوشش بیمه فوت ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی بعنوان مناطق جنگی شناخته شده اند) در زمان صلح و با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد میباشند.

    ماده 15:

به منظور تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه شدگان، حق تحقیق و بررسی حادثه برای بیمه گر محفوظ میباشد.

    ماده 16: حل اختلاف نظر

بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد را از طریق مذاکرات فی مابین حل و فصل نماید. در غیر اینصورت رای مراجع ذیصلاح نافذ خواهد بود.

    ماده 17: مدت قرارداد

مدت این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است.

    ماده 18: شرایط تمدید قرارداد

تمدید قرارداد برای سالهای بعد با توافق بیمه گر و بیمه گذار و با صدور الحاقی انجام خواهد شد.

    ماده 19:

در کلیه مواردیکه در این قرارداد ذکری به میان نیامده است تابع شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران، عرف بیمه و قوانین جاری مملکت خواهد بود.

    ماده 20: این قرارداد مشتمل بر 20 ماده و 12 تبصره و در سه نسخه که در حکم واحد میباشند تنظیم گردیده و در تاریخ امضاء و مبادله شده است.


اشتراک گذاری