لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه مسئولیت شرکت های هوایی در قبال مسافران

بیمه مسئولیت شرکت های هوایی در قبال مسافران

به منظور جبران صدمات و جراحات وارده به مسافرین در هنگامی که سوار هواپیما می شود، در داخل هواپیما و هنگام خروج از هواپیما و هزینه های مربوط که بیمه گزار قانوناً ملزم به پرداخت  آن باشد.

خسارات تحت پوشش

بر اساس این پوشش بیمه گر مسئولیت قانونی بابت صدمات بدنی ناشی از حادثه (منجر به فوت و یا غیر آن) وارد به مسافرین مادامی که به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و یا در حالیکه از هواپیما پیاده می شوند شامل نقص عضو موقت، نقص عضو دائم و هزینه های درمانی را تحت پوشش بیمه ای در می آورد.

شرایط عمومی

    بدینوسیله گواهی و تایید می نماید که حق بیمه ذکر شده در ابتدای این بیمه نامه می بایستی بشرح اقساط ذیل پرداخت گردد.

    در صورت بروز خسارت بنحوی که مبلغ خسارت از اقساط حق بیمه پرداخت شده در این بیمه نامه بیشتر شود در این صورت اقساط حق بیمه سر رسید نشده می باید در اسرع وقت تسویه گردد.

    علیرغم تمامی شروط ابطالی که در این بیمه نامه عنوان گردیده است ، در صورتیکه هر یک از اقساط حق بیمه در موعد مقرر پرداخت نگردد، بیمهگران مستحق هستند که پوشش برقرار شده در بیمه نامه به بیمه گذار و یا طرفهای درگیر دیگر در این بیمه نامه را بوسیله ارسال الحاقیه یا از طریق ارسال یک اعلامیه کتبی به بیمه گذار که کمتر از 30 روز نخواهد بود، فسخ نمایند. تاریخ شروع اعلامیه از تاریخ اعلام توسط بیمه گران خواهد بود.

الزام قانونی

بر اساس دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری کلیه وسایل پرنده می باید مسافرین/سرنشینان خود را تحت پوشش این بیمه نامه درآورند .

مدیریت ریسک

    واحدهای صدور موظفند کلیه بیمه نامه های باربری خود را بر اساس نرخهای مصوب شورای عالی بیمه صادر نمایند. بدیهی است جهت صدور بیمه نامه باربری با نرخهای کمتر از تعرفه مصوب، اخذ مجوز کتبی مدیریت بیمه های باربری الزامی می باشد.

    باتوجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار بیمه کشور و به منظور جذب و حفظ بیمه گزاران در مواردی که شرکتهای رقیب مبادرت به نرخ شکنی نموده و بیمه گزاران عمده شرکت را با روشهای غیرحرفه ای و مغایر با عرف و مقررات بیمه مرکزی ایران تطمیع و جذب می مایند، کلیه واحدهای صدور موظفند پس از حصول اطمینان از نرخها و شرایط اعلام شده، مستندات لازم را همراه با توجیهات فـــــنی و بیمه ای پس از اظهار نظر قطعی بالاترین مقام اجرایی (رؤسا و مدیران مراکز، شعب و مجتمعها) جهت بررسی و تصمیم گیری به مدیریت بیمه های باربری ارسال نمایند و در صـــــورتی که بیمه گزاران از ارائه مستندات (مکاتبات و یا تصویر بیمه نامه های صادره) خودداری می نمایند، مشاهده مکاتبات و یا بیمه نامه های صادره شرکتهای رقیب توسط یکی از همکاران شعب و ارائه گزارش کتبی همراه با تأیید بالاترین مقام واحد اجرایی الزامی است.


اشتراک گذاری