لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

اهداف بیمه

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود.

خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

•    تلف ناشی از حادثه بدون حمل و نقل

•    تلف ناشی از حادثه با حمل و نقل

•    تلف ناشی از بیماری

•    ناشی از حادثه سرقت

•    تلف ناشی از زایمان و سخت‌زایی

شرایط عمومی

•    ماده یک – موضوع بیمه نامه

عبارت است از بیمه حیوان خانگی مندرج در شرایط خصوصی در برابر خطرات مندرج در شرایط خصوصی

تبصره: منظور از حادثه هر واقعه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است که ناشی از عوامل خارجی و در محدوده جغرافیایی ذکر شده در شرایط خصوصی بیمه نامه به وجود آید و بیمه گذار در تحقق آن هیچگونه قصد و اراده ای نداشته باشد.

•    ماده دوم

ایفای تعهدات توسط بیمه گر منوط به رعایت شرایط زیر توسط بیمه گذار می باشد، در غیر اینصورت بیمه گر هیچگونه تعهدی در جبران خسارت ندارد:

o    بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.

o    بیمه گذار موظف است مراقبت های ویژه در نگهداری از مورد بیمه را معمول دارد. چنانچه مورد بیمه بیمار و یا در اثر حادثه دچار خسارت گردید باید کلیه اقدامات لازم و متعارف را جهت جلوگیری از گسترش خسارت و تلف شدن مورد بیمه بعمل آورده و ترتیب مداوا و معالجه مورد بیمه را در اسرع وقت بعمل آورد و مراتب را جهت بررسی دامپزشک بیمه گر به وی اعلام نماید.

o    در صورت بیماری حیوان و یا انجام هر گونه عمل جراحی، بیمه گذار موظف است بلافاصله نسبت به آغاز امور درمانی توسط دامپزشک خود اقدام نماید و مراتب را طبق ماده 1-2 به بیمه گر اعلام نماید.

o    بیمه گذار موظف است ظرف مهلت سه روز هر گونه تغییر در ارزش مورد بیمه ، ا فزایش خطر، تغییر و جابجایی محل مورد بیمه و هر گونه تغییر کمی و کیفی دیگر در رابطه با استفاده از مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.

o    در صورت فروش یا واگذاری تمام یا قسمتی از مالکیت حیوان به دیگری، انتقال گیرنده موظف است ظرف 15 روز از تاریخ انتقال، شمارهبیمه نامه، تاریخ انتقال، نام و نام خانوادگی و نشانی خود را به بمیه گر اطلاع دهد.

•    ماده سوم – شرایط بیمه نامه

o    در صورت کاهش ارزش مورد بیمه و احراز آن توسط بیمه گر، الحاقی مربوطه صادر و حق بیمه مربوطه به تناسب برگشت خواهد گردید.

o    فسخ قرارداد: هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی به طرف دیگر و امهال به مدت یک مه این قرارداد را فسخ کند.

تبصره: در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت و در صورت فسخ از طرف بیمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

o    در صورتی که موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تأمین قرار گرفته باشد و یا ارزش بیمه شده بیش از ارزش واقعی مورد بیمه باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.

o    خسارت موضوع این بیمه نامه بر اساس نظر کارشناس بیمه گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه پرداخت می گردد. ملاک پرداخت خسارت ارزش مورد بیمه بلافصله قبل از وقوع حادثه می باشد که این رقم توسط کارشناس بیمه گر تعیین می گردد.

o    بیمه گر حق دارد جهت تشخیص علت خسارت تلف نسبت به به کالبد شکافی مود بیمه اقدام نماید.

o    با پرداخت یا قبول پرداخت خسارت، بیمه گر جانشین بیمه گذار می گردد و کلیه حقوق بیمه گذاردر قبال دیگران به وی منتقل می گردد.

•    ماده چهارم – استثنائات

خسارت های ناشی از عوامی زیر از شمول تعهدات بیمه نامه مستثنی می باشد:

o    جنگ، شورش، اغتشاش، عملیات خصمانه و عوامل دیگر از این قبیل

o    انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیویته

o    عمد و تقلب بیمه گذار و یا نمایندگان و مباشرین وی

o    کلیه خساراتیکه توسط اشخاص ثالث به صورت عمده به مورد بیمه وارد می آید.

o    سرقت و مفقود شدن به هر شکل

o    خسارت و تلف ناشی از تغذیه نادرست و تزریق و استفاده از موارد نیرو زا (دوپینگ)

o    خسارت و تلف ناشی از بیماری های اپیدمی مروبوط به بیمه (واگیری همگان )

o    تلفاتی که منشاء آ« بیماری هایی است که مورد بیمه قبل از صدور بیمه نامه مبتلا به آن بوده است

o    هر نوع هزینه های دامپزشکی

o    هر گونه نقص عضو ناشی از بیماری ها و حادثه

•    ماده پنجم – داوری

طرفین قرارداد سعی خواهند نمود که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را به طریق داوری حل و فصل کند، در غیر اینصورت رای مرجع قضایی ملاک عمل قرار می گیرد.

•    ماده ششم – موارد پیش بینی نشده

در این قرارداد مطابق قوانین جاری کشور و قانون بیمه مصوب 1316 و در صورت مسکوت ماندن مطابق عرف بیمه ای عمل خواهد شد.


اشتراک گذاری