لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه مهد کودک ها

بیمه مهد کودک ها

اهداف بیمه

بیمه حوادث تحصیلی براساس توافقنامه‌ای فی مابین وزارت آموزش و پرورش اداره کل تعاون و تامین اجتماعی و مدیریت بیمه‌های اشخاص تنظیم و نحوه بیمه حوادث و درمان کلیه دانش آموزان و کارکنان اداری و آموزش، مربیان طرح کار، هنرجویان هنرستانها، دانشجویان و دانش آموزان مدارس استثنایی، مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و نوباوگان مهدکودکها و پرسنل آن و سواد آموزان و کارکنان نهضت سوادآموزی و افراد تحت تکفل کلیه کارکنان شامل همسر و فرزندان غیر دانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25 سال کارکنان ذکور و فرزندان غیردانش آموز بالاتر از4ماه و کمتر از 25سال کارکنان اناث در طول سال تحصیلی اعلام می‌گردد.

بموجب این توافقنامه مسئولین مدارس غیرانتفاعی در مقاطع مختلف تحصیلی موظفند دانش آموزان و کارکنان و افراد تحت تکفل کارکنان خود را هماننند سایر مراکز آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش تحت پوشش این توافقنامه قرار دهند.

•    موضوع اصل بیمه:بیمه حوادث و درمان تمام اوقات شبانه روز می‌باشد از آنجائیکه سود خالص و موضوع مشارکت در منافع آمار عملکرد شش ماهه مورد توافق بیمه گذار می‌باشد در نهایت شعب و مراکز شرکت می‌یابد هر 6ماه یکبار از تاریخ شروع قرارداد3نسخه آمار غرامت پرداختی را پس از تطبیق با دفاتر حسابداری بانضمام رونوشتهای حواله مربوطه به رویت و تائید مسئولین اجراء قرارداد در مناطق و ادارات آموزش و پرورش محل رسانیده و یک نسخه لیست یاد شده منضم به رونوشت حواله‌های مربوطه را تسلیم بیمه گذار نمایند.

ضرب الاجل پرداخت حق بیمه: جهت پوشش افراد تحت تکفل و بیمه شدگان اصلی طبق مفاد قرارداد و یا توافقنامه می‌باشد.

•    طبق تبصره از ماده 3 فصل دوم: فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد امام از پرداخت حق بیمه معاف می‌باشند. ملاک محاسبه هزینه‌های پزشکی تعرفه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. در مواردی که بیمه شدگان موضوع این قرارداد قبلاً از بیمه خدمات درمانی استفاده نموده اند، مابه التفاوت هزینه‌های پزشکی این گونه بیمه شدگان حداکثر تا میزان تعهد بیمه گر(شرکت) و با رعایت تعرفه وزارت بهداشت و درمان و درجه اولیاء و یا ذینفع قابل پرداخت خواهد بود.

•    در ارتباط با بیماران کلیوی: به منظور مساعدت به این قبیل بیماران مقرر گردید، علاوه بر میزان سقف تعهدات، مبلغی که هر ساله تغییر می‌نماید، جهت تهیه و یا خرید کلیه و برحسب تقاضا و تائید اداره کل تعاون و تامین اجتماعی- وزارت آموزش و پرورش به بیمه شدگان پرداخت گردد. در خصوص بیمارانی که بعلت بیماری سنگ کلیه توسط سنگ شکن مورد معالجه قرار می‌گیرند، مقرر شده که مبلغی طبق قرارداد در وجه بیمه شدگان پرداخت و این درست همان عمل جراحی می‌باشد، که توسط دستگان مورد عمل قرار می‌گیرد. بیمه گذار می‌تواند در محیط آموزشی و یا غیرآموزشی در موارد عادی بیمه شدگان مصدوم و یا غیر مصدوم را جهت معالجه مستقیماً به بیمه گر جهت اخذ معرفی نامه برای بیمارستان یا مراجع درمانی معرفی نموده و یا در موارد فوری به نزدیکترین مرجع درمانی معرفی نماید و بیمه شدگان در انتخاب مرجع درمانی آزاد می‌باشند. لیکن هزینه‌های انجام شده منحصراً براساس تعرفه مورد عمل پرداخت خواهد شد. هزینه انتقال مصدوم توسط آمبولانس در مواقع اورژانس حداکثر تا بیست درصد(20%) هزینه معالجه مورد تعهد شرکت می‌باشد.

•    نکته مهم در بیمه نامه های حوادث آن است که سرمایه هزینه پزشکی نمی تواند از %10 سرمایه فوت و نقص عضو بیشتر باشد.
سقف سنی در این نوع بیمه نامه ها 75 سال بوده و برای بیمه شدگان بالاتر از 75 سال به ازاء هرسال %10 حق بیمه اضافه از بیمه شدگان اخذ می گردد. در این نوع بیمه نامه معاینات پزشکی برای بیمه شدگان وجود ندارد. اما اعمال مدیریت ریسک بر عهده مدیران و روسای شعب می باشد.

خسارات تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

•    پوشش اصلی:

1.    غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه

•    پوشش اختیاری:

1.    خطرات زلزله

2.    خطرات آتشفشان

در بیمه نامه های حوادث علاوه بر خطرات فوق خطرات اضافی نیز پوشش داده می شود برای مثال یک خلبان که طبقه 5 مشاغل و نرخ 3 می باشد و فعالیت دیگری مانند سوارکاری انجام می دهد فعالیت دوم را از طبقه اول و %20 حق بیمه اضافی محاسبه و منظور می گردد. همین طور در بیمه نامه گروهی برای یک شرکتی که برخی از پرسنل آن موتورسوار می باشند نیز خطر اضافی منظور می گردد.
هر بیمه شده می تواند دو نوع درخواست بیمه نامه داشته باشد.

1.    غرامت فوت و نقص عضو

2.    غرامت فوت و نقص عضو به همراه هزینه پزشکی

شرایط عمومی

•    فصل اول- کلیات :

o    ماده 1- این بیمه نامه بین بیمه گر و بیمه گذار براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد کتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه گذار که مورد قبولبیمه گر واقع نگردیده باشد به بیمه گذار قبل از صدور بیمه-نامه اعلام گردد و موارد اعلام شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد در صورتیکه بیمه شده و بیمه-گذار شخص واحد نباشد رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ای که اهلیت قانونی نداشته باشد موافقت ولی یا قیم او ضروری است وگرنه بیمه نامه باطل است.

o    ماده2- بیمه گر : بیمه گر شرکت بیمه ای است که مشخصات آن در این بیمه نامه قید گردیده و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بعهده می گیرد.

o    ماده 3- بیمه گذار : بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده دارند بیمه نامه ذکر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.

o    ماده4- بیمه شده : بیمه شده شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول این بیمه نامه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذکر شده است.

o    ماده 5- ذینفع : ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در این بیمهنامه ذکر گردیده است.

o    ماده 6- حق بیمه : حق بیمه وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد.

o    ماده 7- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه :سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به ذینفع بپردازد.

o    ماده 8- حادثه : حادثه موضوع این بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

o    ماده9- نقص عضو و یا از کارافتادگی دایم و قطعی : نقص عضو یا از کار افتادگی دایم و قطعی عبارت است از قطع، تغییر شغل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دایم و قطعی داشته باشد.

o    ماده 10- مدت بیمه نامه : مدت این بیمه یک سال تمام شمسی است و از ساعت 12 ظهر روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد.

•    فصل دوم- شرایط :

o    ماده 11- اصل حسن نیت : بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند.

اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمدا از اظهار مطلب خودداری نمایند و یا عمدا برخلاف واقع اظهار بنمایند بیمهنامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه گر میتواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

o    ماده 12- خطرات بیمه شده : تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در بیمه نامه، شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع ماده 8 این بیمه نامه میباشد. تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب می گردد.

الف) غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.

ب) ابتلاء به هاری، کزاز و سیاه زخم.

ج) دفاع مشروع بیمه شده.

د) اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر.

o    ماده 13- خسارت قابل تامین : این بیمه نامه فوت، از کارافتادگی و نقص عضو را که مستقیما ناشی از موارد مذکور در ماده 12 این بیمهنامه باشد تامین می نماید. در صورت توافق طرفین و دریافت حق بیمه اضافی، هزینه پزشکی و غرامت روزانه نیز قابل تامین میباشد.

o    ماده 14- پرداخت حق بیمه : بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقدا بپردازد و قبض رسیدیکه به مهر و امضاءبیمه گر رسیده باشد، اخذ نماید مگر اینکه طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند.

o    ماده 15- کتبی بودن اظهارات : هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه گذار و بیمه گر در رابطه با این بیمه نامه بایستی کتبا به آخرین نشانی اعلام شده ارسال گردد.

o    ماده 16- تغییر خطر : هرگاه در جریان مدت بیمه، در شغل یا فعالیتهای دیگر بیمه شده تغییری حاصل شود، بیمه شده یا بیمه گذار موظفند بیمه گر را از تغییرات حاصل حداکثر ظرف مدت ده روز آگاه سازنده در صورت تغییر خطر، بیمه گر حق بیمه متناسب با خطر را برای مدت باقیمانده پیشنهاد می نماید. در صورتی که طرفین نتوانند در میزان حق بیمه تعدیل شده توافق نمایند هر یک از طرفین حداکثر ظرف مدت ده روز می تواند بیمه نامه را فسخ نماید.

o    ماده 17- موارد فسخ بیمه نامه : بیمه گر یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر اقدام به تقاضای فسخ بیمه نامه نمایند :

الف- موارد فسخ از طرف بیمه گر: بیمه گر در موارد زیر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید. در این صورت برگشت حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه خواهد شد.

1.    عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین.

2.    هرگاه بیمه گذار سهواً و یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری نماید به نحوی که در نظر بیمهگر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بکاهد.

3.    در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده به نحوی که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمهگر، حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت و عدم موافقت بیمه گذار با تعدیل حق بیمه.

4.    در صورتی که بیمه نامه برای مدت بیش از یکسال باشد در پایان هر سال.

ب- موارد فسخ از طرف بیمه گذار : بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می نماید، مگر در مواردیکه فسخ توسط بیمه گذار مستند به یکی از دلایل زیر باشد که در این صورت حق بیمه تا زمان فسخ به طور روز شماره محاسبه خواهد شد.

1.    انتقال پرتفوی بیمه گر.

2.    کاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل حق بیمه.

o    ماده 18- موارد انفساخ بیمه نامه : در صورت فوت بیمه شده بعلت تحقق خطری که تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد بیمه نامه از زمان فوت بیمه شده منفسخ می گردد. در موارد انفساخ حق بیمه مدت منقضی شده براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می شود.

o    ماده 19- آثار فسخ :

الف : در صورتی که بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی به طرف دیگر اطلاع دهد، در این صورت بیمه نامه یک ماه پس از اعلام مراتب به بیمه-گذار، فسخ شده تلقی می گردد.

ب : بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر تقاضای فسخ بیمه نامه را بنماید. در این صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب می شود.

چنانچه در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد، اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود.

o    ماده 20- وظایف بیمه شده، بیمه گذار و ذینفع در صورت وقوع حادثه :< >الف- به محض وقوع حادثه غیر از فوت، بیمه شده موظف است به پزشک مراجعه نموده و دستورهای وی را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد و بیمه شده یا بیمه گذار موظفند حداکثر ظرف پنج روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را کتباً به اطلاع بیمه گر برسانند.ب- در صورت فوت بیمه شده، بیمه گذار و یا ذینفع مراتب را باید در اسرع وقت حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ فوت کتباً به اطلاع بیمهگر برسانند. مگر اینکه ثابت نمایند بعلت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده-اند.ج- بر حسب مورد بیمه گذار، بیمه شده و یا ذینفع باید مدارک مورد لزوم را به بیمه گر تسلیم نموده و به کلیه سوالاتی که در رابطه با حادثه از ایشان میشود، از روی صداقت پاسخ دهند.د- بیمه شده و یا ذینفع ملزم به قبول هرگونه تحقیقات و یا معاینه پزشکی که هزینه آن مورد قبول بیمه گر می باشد، هستند.ماده 21- مسئولیت حسن اجرای تکالیف مقرر در این بیمه نامه از طرف بیمه شده یا ذینفع بر عهده بیمه-گذار است.

o    ماده 22- تعیین میزان غرامت بیمه :

1.    غرامت فوت، در صورتی که بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات مشمول این بیمه نامه فوت کند، بیمه گر متعهد است سرمایهبیمه را طبق شرایط این بیمه نامه و اوراق الحاقی منضم به آن و یا هرگونه توافق کتبی دیگر به ذینفع بپردازد.

2.    غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزیی) در صورتی که بیمه شده بعلت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا از کارافتادگی دایم شود، بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه و ضمایم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل بپردازد.

الف- نقص عضو و از کار افتادگی دایم کلی :

موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم کلی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه شده خواهد بود.

1.    نابینایی کامل و دایم از دو چشم.

2.    از کارافتادگی دایم و کامل و یا قطع دو دست، حداقل از مچ.

3.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ.

4.    از کارافتادگی دایم و کامل یک دست و یک پا، حداقل از مچ.

5.    از دست دادن هر دو پنجه پا.

6.    قطع کامل نخاع.

7.    ناشنوایی کامل و دایم هر دوگوش.

8.    برداشتن فک پائین.

ب- موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم جزیی محسوب میشود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه می باشد که برای هریک از اعضاء تعیین گردیده است.

1.    از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی) اعم از، از کارافتادگی دایم و کامل حنجره یا قطع زبان.        80%

2.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک دست از بازو.             70%

3.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک دست از ساعد.            60%

4.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک دست از مچ.               55%

5.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست.      50%< >انگشت شست                        36%بند اول

شست                        24%سبابه                                  25%بند اول سبابه                        12%بند اول و دوم

سبابه                12%بند اول و دوم سبابه                20%هر یک از دو انگشت میانه      15%انگشت کوچک                    

10%فقدان دندانها حداکثر                         28%

6.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران      70%

7.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک پا از ساق              60%

8.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع یک پا از مچ                55%

9.    از کارافتادگی دایم و کامل یا قطع انگشتان پا                   30%

شست پا                          10%
هر یک از سایر انگشتان      5%

10.    نابینا شدن یک چشم        50%

در صورتی که بیمه شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد، درجه نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر80% خواهد بود.

11.    از دست دادن شنوایی یک گوش     35%

در صورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشد، درجه نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر 65% خواهد بود.

12.    از دست دادن لاله گوش        10%

13.    از دست دادن حس بویایی      15%

14.    از دست دادن حس چشایی     15%

15.    غرامت نقص عضو سایر تعضاء سر(جمجمه) و صورت از حداکثر 40% سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد.

16.    یک کلیه       30%

17.    طحال            7%

18.    بیضه            5%

تبصره: در مورادی که از کارافتادگی کامل نباشد میزان از کارافتادگی به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر تعیین خواهد شد وبیمه گر غرامت مربوطه را متناسب با درصدهای مذکور پرداخت خواهد نمود.

19.    سایر اعضاء داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر.

پ- در موارد نقص عضو و از کارافتادگی دایم اعم از کلی یا جزیی غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب فوق الذکر، نقص عضو و از کارافتادگی دایم ( کلی یا جزیی) و همچنین میزان غرامت مربوطه متناسب با درصدهای مذکور در بند الف و به بنظر پزشک معتمدبیمه گر تعیین می گردد.

در صورتی که بیمه گذار نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمهگر و پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک با انتخاب دو پزشک مزبور مطرح و نظر اکثریت کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود.

3.    جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه بابت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی یا جزئی) موضوع این بیمه نامه نمی تواند از سرمایه بیمه تجاوز نماید.

تبصره: در کلیه موارد موضوع این ماده تشخیص نقص عضو و از کارافتادگی دایم کلی و یا دایم جزیی و همچنین حداکثر میزان آن با پزشک معتمد بیمه گر می باشد.

o    ماده 23- مهلت پرداخت خسارت : بیمه گر حداکثر ظرف یکماه پس از تاریخ دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند بوسیله آنها میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت خود را تشخیص دهد باید خسارت را تسویه و پرداخت نماید.

•    فصل سوم- استثنائات :

o    ماده 24- موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

الف- خودکشی و یا اقدام به آن.

ب- صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود.

ج- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک.

د- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.

ه- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده.

و- بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

ز- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع ( اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت ) در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

ماده 25- خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :

الف- جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

ب- زمین لرزه، آتش فشان و فعل و انفعالات هسته ای.

ج- ورزش های رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتور سیکلت دنده ای، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی اکتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور.

شرایط اختصاصی

فصل اول - کلیات

•    ماده 1- بیمه گر :

شرکت سهامی بیمه ایران که جبران خسارت ناشی از وقوع حوادث احتمالی را بر طبق شرایط این قرارداد بعهده دارد.

•    ماده 2- بیمه گذار :

شرکت سهامی بیمه ایران که شخصیت حقوقی آن برای بیمه گر محرز گردیده و متعهد پرداخت حق بیمه قرارداد در وجه بیمه گر میباشد.

•    ماده 3- بیمه شدگان :

عبارتند از کلیه کارکنان بیمه گذار که توسط بیمه گذار به بیمه گر معرفی می شوند.

تبصره:

بیمه شدگان این قرارداد حداکثر تا سن 75سال تمام تحت پوشش بیمه میباشند.

•    ماده 4 - موضوع بیمه :

عبارتست از فوت و نقص کلی و جزئی دائم و همچنین جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه در 24 ساعت شبانه روز طبق شرایط مقرر در این قرارداد.

تبصره 1 :

حادثه موضوع این قرارداد عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به نقص عضو و ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

تبصره 2 :

نقص عضو یا از کارافتادگی دائم و قطعی عبارتست از قطع، تغییر شکل و یا از دست دان توانایی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

فصل دوم- وظائف و تعهدات بیمه گذار

•    ماده 5- :

بیمه گذار موظف است هنگام عقد قرارداد و حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ شروع قرارداد، اسامی ومشخصات بیمه شدگان را در دونسخه بدون قلم خوردگی و با خط خوانا، ترجیحاً بوسیله رایانه، تهیه نموده و جهت بیمه گر ارسال نماید.

تبصره 1:

لیست اسامی و مشخصات بیمه شدگان میباید حاوی اطلاعات زیر باشد : شماره ردیف که همان شماره بیمه-ای بیمه شده میباشد، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد (روز/ماه/ سال)، شماره شناسنامه، محل صدور و شغل سازمانی.

تبصره 2:

دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات بیمه شدگان که توسط بیمه گذار تهیه گردیده میبایست به امضاء طرفین رسیده ممهور و مبادله گردد. چنین لیستی برای احراز هویت بیمه شدگان به هنگام پرداخت غرامت، مورد عمل و استناد بیمه گر قرار خواهد گرفت.

تبصره 3:

بیمه گذار مکلف است در طول مدت قرارداد تغییرات ماهانه ناشی از افزایش و کاهش بیمه شدگان را مطابق تبصره یک و تبصره دو ماده پنج حداکثر تا پایان ماه بعد برای بیمه گر ارسال نماید.

افرادی که در طول مدت قرارداد میتوانند به عداد بیمه شدگان اضافه شوند کارکنان جدید الاستخدام میباشند و موارد حذف بیمه شدگان عبارتست از کارکنانی که رابطه همکاری یا استخدامی آنان با بیمه گذار قطع میشود.

تاریخ موثر برای پوشش بیمه ای کارکنان جدیدالاستخدام از تاریخ استخدام و تاریخ موثر برای حذف پوشش بیمه ای کارکنان حذفی از تاریخ قطع همکاری میباشد منوط به اینکه اسامی آنها با رعایت ضرب الاجل تبصره سه ماده پنج، حداکثر تا پایان ماه بعد از طرف بیمه گذار کتباً بهبیمه گر اعلام شده باشد در غیر اینصورت تاریخ موثر برای انجام تغییرات از تاریخ دریافت تقاضای کتبی بیمه گذار توسط بیمه گر خواهد بود.

تبصره 4:

بیمه شدگانیکه اسامی و مشخصات آنان در لیست اسامی موضوع تبصره دو ماده پنج قرارداد درج نباشد باستناد از قلم افتادگی نمی توانند از ابتدای قرارداد در عداد بیمه شدگان این قرارداد قرار بگیرند. پوشش بیمه-ای اینگونه افراد منوط به موافقت بیمه گر، از تاریخ دریافت تقاضای کتبی بیمه گذار توسط بیمه گرخواهد بود.

تبصره 5:

بهرحال شروع بیمه برای هر یک از بیمه شدگان از تاریخ مندرج در الحاقی تائید پوشش بیمه ای صادره توسط بیمه گر خواهد بود.

•    ماده 6 : حق بیمه

بیمه گذار موظف است براساس تعداد کل بیمه شدگان بطور یکجا در هنگام شروع قرارداد در وجه بیمه گر پرداخت نماید.

تبصره 1:

در صورتیکه تعداد بیمه شدگان به حد نصاب اعلام شده نرسد حق بیمه متناسب با تعداد بیمه شدگان تعدیل خواهد شد.

تبصره 2:

حق بیمه الحاقیه های صادره مربوط به تغییرات طول قرارداد اعم از افزایش و کاهش تعداد بیمه شدگان بر اساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

تبصره 3:

حق بیمه مربوط به تغییرات ماهانه بیمه شدگان (افزایش و کاهش) که بوسیله الحاقی تعیین میگردد میبایست حداکثر تا پایان ماه بعد تسویه شود.

تبصره 4:

در هر صورت انجام تعهدات بیمه گذار مقدم بر تعهدات بیمه گر میباشد.

•    ماده 7: اصل حسن نیت

بیمه گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه گر قرار دهد، اگر بیمهگذار در پاسخ به پرسشهای بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنماید، قرارداد باطل و بلااثر خواهد بود. ولواینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچ گونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد بلکه بیمه گر استحقاق دریافت مانده حق بیمه را نیز دارد.

فصل سوم- شرایط و میزان تعهدات بیمه گر

•    ماده 8:

بیمه گر متعهد است در ازاء انجام وظایف و تعهدات بیمه گذار، در صورت وقوع هریک از خطرات مشمول بیمه پس از دریافت کلیه اسناد و مدارک مثبته مندرج در ماده نهم سرمایه های موضوع این قرارداد  را در وجه بیمه گذار پرداخت نموده تا حسب مورد به ذینفع قانونی بیمهشده تادیه نماید .

فصل چهارم- مقررات گوناگون

•    ماده 10 : مدارک پرداخت خسارت

در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه، بیمه گذار مکلف است مراتب را، به محض اطلاع، حداکثر ظرف مدت پنج روز به بیمه گر اعلام و متعاقباً مدارک مستند بشرح ذیل را ارسال نماید. بدیهی است هرگونه مدارک مورد لزوم جهت تادیه و پرداخت غرامت مورد تعهد حسب مورد کتباً باطلاع بیمه گذار خواهد رسید.

o    الف- در صورت فوت

اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت، صادره از طرف اداره آمار.

گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت.

گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

o    ب- در صورت نقص عضو کلی و جزئی

گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو

•    ماده 11:

هرگاه ثابت شود که بیمه شده عمداً بوسیله اظهارات کاذب و یا ارائه مدارک نادرست اقدام به دریافت وجوهی برای خود نموده است در این حالت نام بیمه شده از لیست قرارداد بیمه خارج شده و بیمه گر محق به دریافت وجوه ایست که تحت هر عنوان بابت غرامت به بیمه شده پرداخت نموده است.

•    ماده 12 :

حوادث ناشی از رانندگی توسط شخص بیمه شده در صورتی مشمول بیمه حوادث این قرارداد میباشد که بیمه شده دارای گواهینامه معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده که در آئین نامه و مقررات اداره راهنمایی و رانندگی کشور پیش بینی شده است باشد.

•    ماده 13 :

حداکثر سن بیمه شده هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد 75 سال تمام پذیرفته میشود.

•    ماده 14:

حق بیمه هائیکه بابت قرارداد به بیمه گر پرداخت شده باشد قابل استرداد نیست مگر در موارد ذیل :

o    اشتباه در محاسبه

o    حق بیمه بیمه شدگانی که سن آنان از 75 سال تمام بیشتر باشد و بابت نامبردگان اشتباهاً حق بیمه پرداخت شده باشد.

•    ماده 15:

هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین و بوسیله صدور الحاقی که جزء لاینفک قرارداد میباشد انجام می گیرد.

•    ماده 16:

تامین خطرات ناشی از جنگ و شورش و بلوا و قوه قهریه طبیعی و تشعشعات رادیو اکتیو از شمول پوششهای این قرارداد مستثنی بوده و تابع توافق جداگانه ای در مورد نرخ و شرایط آن میباشد.

تبصره:

بیمه شدگان این قرارداد تحت پوشش بیمه فوت و نقص عضوهای کلی و جزئی دائم ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی بعنوان مناطق جنگی شناخته شده اند) در زمان صلح و با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد میباشند.

•    ماده 17:

به منظور تسریع در رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه شدگان، حق تحقیق و بررسی حادثه برای بیمه گر محفوظ میباشد.

•    ماده 18: حل اختلاف نظر

بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قرارداد را از طریق مذاکرات فی مابین حل و فصل نماید. در غیر اینصورت رای مراجع ذیصلاح نافذ خواهد بود.

•    ماده 19: مدت قرارداد

مدت این قرارداد یکسال تمام هجری شمسی است.

•    ماده 20: شرایط فسخ قرارداد

بیمه گر و بیمه گذار می توانند صرفاً با شرایط تعیین شده در ماده 17 شرایط عمومی این بیمه، درخواست فسخ قرارداد در طول مدت بیمه را بنماید.

•    ماده 21: شرایط تمدید قرارداد

تمدید قرارداد برای سالهای بعد با توافق بیمه گر و بیمه گذار و با صدور الحاقی انجام خواهد شد.

•    ماده22:

در کلیه مواردیکه در این قرارداد ذکری به میان نیامده است تابع شرایط عمومی بیمه حوادث اشخاص شرکت سهامی بیمه ایران، عرف بیمه و قوانین جاری مملکت خواهد بود.

•    ماده 23:

این قرارداد مشتمل بر 23 ماده و 14 تبصره و در سه نسخه که در حکم واحد میباشند تنظیم گردیده و در تاریخ امضاء و مبادله شده است.


اشتراک گذاری