لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه ناشی از مسئولیت تولید

بیمه ناشی از مسئولیت تولید

اهداف بیمه

موضوع بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولید کنندگان)، شامل بیمه کیفیت محصول و خسارت وارده ناشی از استفاده محصول که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده به‌وقوع پیوسته باشد، بنا به درخواست بیمه گزار می باشد.

رشته بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا مشتمل بر 3 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

•    عملکرد عایق رطوبتی

•    تولیدکنندگان

•    شرکت‌های گازرسانی

خسارت های تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

•    فوت

•    نقص عضو

•    هزینه های پزشکی

•    خسارت مالی

شرایط عمومی

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار براساس موضوع مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول.

ماده 2- وظایف و تعهدات بیمه گذار

تعهدات بیمه گر مندرج در این بیمه نامه مشروط به رعایت موارد زیر توسط بیمه گذار می باشد:

•    کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه ( به ویژه موارد مندرج در پرسشنامه) را به درستی در اختیار بیمه گر قرار دهد.

•    هرگونه تغییر کمی و کیفی در وضعیت خطر و نقائص خط تولید محصولات که منجر به افزایش خطر و تعهدات بیمه گر می شود را ظرف مدت ده روز به صورت کتبی به آگاهی بیمه گر برساند.

•    در صورت بوجود آمدن نقص در خط تولید و اشتباه در ترکیبات و همچنین در تست محصول نهایی، هرگونه اقدام لازم را برای جلوگیری از مصرف و استفاده محصولاتی که بدین ترتیب تولید و عرضه گردیده اند بعمل آورد.

•    هرگونه ادعای مصرف کنندگان و اشخاص ثالث را در رابطه با موضوع این بیمه نامه حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) با ذکر مشخصات زیاندیده و موضوع و مبلغ مورد ادعا به بیمه گر اعلام نماید.

•    کارکنانی که در خط تولید محصولات فعالیت می نمایند و فروشندگان محصولات نهایی باید متناسب با وظایف خود دارای تجربه، تخصص و مهارتهای لازم باشند.

•    تمامی محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه گذار مطابق شرایط این بیمه نامه با پرداخت حق بیمه مشمول پوشش بیمه ای قرار می گیرند مگر اینکه توافق دیگری در این زمینه بین بیمه گر و بیمه گذار صورت پذیرفته باشد.

•    محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه گذار باید دارای شماره و کد شناسایی و آرم ویژه شرکت باشد، در هر حال محصول تولید و عرضه شده توسط بیمه گذار بایستی برای بیمه گر قابل شناسایی باشد.

•    بیمه گذار موافقت می نماید هر زمان که بیمه گر لازم بداند امکان بازدید و کنترل خط تولید و نصب و همچنین اسناد و مدارک فروش محصولات و امور مالی مربوط به آنها را فراهم نماید.

•    در صورتی که بخشی از محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه گذار تحت پوشش بیمه ای قرار نگرفته باشد و بیمه گر به استناد مدارک ارائه شده توسط زیاندیده ملزم به پرداخت خسارت گردد، بیمه گذار موافقت می نماید که وجه خسارت پرداختی توسط بیمه گر بعلاوه حق بیمه متعلقه محصولی که بابت آن خسارت پرداخت شده را ظرف مدت 15 روز از تاریخ نامه کتبی بیمه گر در وجه وی ( بیمه گر) پرداخت نماید.

•    فهرست مشخصات خریداران محصولات در پایان هر ماه و با مهلت 10 روز از ماه بعد شامل ردیف / نام خریدار شماره قرارداد فروش یا شماره فاکتور فروش/ تاریخ فروش/ نوع محصول / تعداد / مبلغ فروش / شماره سریال بدنه / نشانی خریدار / ملاحظات / توسط بیمه گذار به بیمه گر تحویل داده می شود. چگونگی و مدت ارسال فهرست یاد شده با توافق بیمه گر و بیمه گذار با درج در شرایط خصوصی قابل تغییر می باشد.

ماده 3- وظایف و تعهدات بیمه گر

•    در صورت وقوع خسارت ناشی از موضوع بیمه، بیمه گر متعهد است نسبت به پرداخت خسارت مطابق شرایط خصوصی و عمومی این بیمه نامه و مدارک مثبته خسارت اقدام نماید.

•    بیمه گر متعهد جبران خساراتی است که رسید پست سفارشی یا تائیدیه فاکس ارسال گواهی بیمه برای بیمه گر توسط زیاندیده (مدعی خسارت) ارائه گردد.

•    پرداخت خسارت توسط بیمه گر در دو بخش : خسارتهای تبعی ناشی از محصول شامل :

o    فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی و خسارتهای مالی تبعی ناشی از محصول

o    خسارتهای مربوط به عیب و نقص کیفی خود محصول طبق شرایط برگ گارانتی صادره توسط بیمه گذار می باشد. در هر حال نوع تعهداتبیمه گر در این رابطه و مبالغ آن در شرایط خصوصی بیمه نامه قید می گردد.

•    جمع مبالغ پرداختی در طول مدت بیمه نامه برای خسارتهای مالی و خسارتهای بدنی به هر یک از زیاندیدگان موضوع این بیمه نامه، نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر مذکور در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نماید.

•    قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی از طرف بیمه گذار بدون جلب موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد، در غیر این صورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.

•    هزینه های دادرسی بیمه گذار که برای دفاع از خود و عدم قبول مسئولیت صرف شده است حداکثر تا 20% رقم تعهد بیمه گر می باشد مشروط بر آنکه هزینه های یاد شده بعلاوه مبلغ خسارت از حدود تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز ننماید.

ماده 4- استثنائات

خسارات ناشی از عوامل زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد :

•    خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار و خریدار

•    خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو.

•    خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

•    خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی.

•    خسارات ناشی از حوادث طبیعی.

•    خسارات ناشی از عوامل خارجی و استهلاک.

•    استثنائات مندرج در برگ ضمانتنامه (گارانتی) که توسط بیمه گذار بری محصول صادر شده است.

•    خسارتهای ناشی از نصب غلط محصول و هر خسارتی که مرتبط به عیب و نقص و عدم کارایی محصول مرتبط نمی باشد.

ماده 5- فسخ و بطلان بیمه نامه

هر یک از طرفین اختیار دارند با اخطار کتبی ده روزه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند. تبصره : در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود. (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه و برگشت خواهد شد.

ماده 6- در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه بموجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد تأمین قرار گرفته باشد، تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.

ماده 7- خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه¬گر به شخص زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد.

ماده 8- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغیر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را بصورت کتبی باطلاع بیمه گر برساند. در صورت تغییر نشانی و اعلام آن به بیمه گر، نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.

ماده 9- بیمه گر و بیمه گذار سعی خواهند کرد کلیه اختلافات ناشی از این بیمه نامه را به طریق دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل کنند در غیر اینصورت هر یک از طرفین کارشناس انتخابی خود را به طرف دیگر معرفی می کند. در صورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند یک نفر را به عنوان سر کارشناس انتخاب می کنند. کارشناس و کارشناسان مبادرت به صدور حکم نهایی می نمایند در صورت عدم توافق در مورد رای نهایی، رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیتدار قضایی خواهد بود.

ماده 10- این بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در پیشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هرگونه تغییری در آن به موجب الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی با موافقتهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییر و یا تصحیح الحاقی را کتباً خواستار شود وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

ماده 11- مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود.

ماده 12- در مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.


اشتراک گذاری