لطفا منتظر بمانید....

ورود با حساب کاربری

عضویت در بیمه پارسیان امین

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

بیمه مسئولیت فنی بیمارستان

اهداف بیمه نامه

بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاه ها و کلینیک ها دومین طرح بیمه‌ای شرکت سهامی بیمه ایران پس از بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان است که در جهت تأمین هرچه گسترده‌تر جامعه پزشکی کشور تهیه و ارائه گردیده است. موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت است از جبران خسارتهای بدنی وارد به بیماران، ذوی‌الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده بیمارستان ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ادعای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارآئی، فقدان و نقائص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، تغذیه نادرست در مدت معالجه مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت بدنی به بیماران و اشخاص ثالث (مراجعان، عیادت کنندگان و …) گردد، تحت پوشش این بیمه نامه می‌باشد. حدود تعهدات بیمه متناسب با قوانین موضوعه کشور و بدون محدودیت در بیمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکهای سراسر کشور می‌توانند پس از تکمیل پرسشنامه و پرداخت حق بیمه متعلقه نسبت به اخذ بیمه نامه از شرکت سهامی بیمه ایران اقدام نمایند. شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان ارائه دهنده و بنیانگذار انواع بیمه نامه‌های حرفه‌ای برای جامعه پزشکی کشور آماده بررسی سایر پیشنهادهای بیمه‌ای از سوی جامعه محترم پزشکی کشور می‌باشد. لازم به ذکر است این بیمه نامه مسئولیت مسئولین فنی مراکز درمانی را فقط بعنوان مسئول فنی مرکز تحت پوشش قرار میدهد و خرید آن به تنهایی مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در آن مرکز درمانی را پوشش نمیدهد و حتماً باید کلیه پزشکان و پیراپزشکان شاغل در آن بیمارستان برای خود بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را نیز خریداری نمایند تا اشتباه و غصور شخصی آنان را تحت پوشش قرار دهد و این دو بیمه نامه مکمل همدیگر هستند.

مخاطبین

کلیه مسئولان فنی بیمارستانها، درمانگاه ها و کلینیک ها جهت بیمه نمودن افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به بیمارستان، درمانگاه، کلینیک)به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارت های تحت پوشش

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

•    فوت

•    نقص عضو

شرایط عمومی

این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود و پیرا پزشک مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه که از این پسبیمه گذار نامیده میشود بمنظور بیمه مسئولیت بیمه گذار براساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقررات جاری در کشور طبق شرایط زیر منعقد میگردد:

ماده اول : موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمهگذار در انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

تبصره: شرح وظایف پیراپزشکان به تفکیک هررشته که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده جزء لاینفک بیمه نامه میباشد.

ماده دوم: تعهدات بیمه گر

•    پرداخت خسارات ناشی از موضوع قرارداد به بیماران و ذوی الحقوق آنان پس از احراز مسئولیت بیمه گذار تا حدود مورد تعهد در ماده3.

•    در صورت اقامه دعوی علیه بیمه گذار پرداخت هزینه های دادرسی در حدود متعارف بشرط آنکه این مبلغ حداکثر از 10% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نکند.

•    تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

•    در صورتیکه بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذیصلاح به پرداخت دیه محکوم شود، تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.

•    در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.

•    تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط براینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد.

•    چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگری نیز بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه گر حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.

ماده سوم : حدود تعهدات بیمه گر

در رابطه با خسارتهای بدنی هر نفر در جدول مشخصات بیمه نامه قید می شود.

ماده چهارم : تعهدات بیمه گذار

•    هرگونه اطلاعات و مدارک در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بیمه گر ارائه نماید.

•    بیمه گذار حق ندارد بدون موافقت بیمه گر در مورد مسئولیتهایی که طبق این بیمه نامه مورد تأمین میباشد، تعهدی در قبال مدعی بعهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام قبلاً مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد.

•    وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع این قرارداد و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه بیمار یا ذوی الحقوق وی علیه خود که به این قرارداد مربوط شود را بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام نماید و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که بموجب آن مطالبه غرامت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگوه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع معاضدت نماید.

•    عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرایط فورس ماژور به بیمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات موضوع این قرارداد خودداری نماید.

ماده پنجم : استثنائات

خسارات معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

•    خسارات ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.

•    هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل موارد جهت معالجه بیماری ضروری باشد.

•    خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.

ماده ششم : تغییرات قرارداد

هرگونه تغییری در این بیمه نامه به موجب الحاقی خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی صادره از طرف بیمه گر با توافقهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذار باید ظرف 15 روز از تاریخ صدور، تغییر یا اصلاح آنر کتباً خواستار شود، در غیر اینصورت الحاقی صادره قطعی تلقی خواهد شد.

ماده هفتم: فسخ و بطلان قرارداد

هریک از طرفین می تواند با اخطار یکماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتیب زیر اقدام نماید:

•    از طرف بیمه گر :

o    در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه (ماده 16 قانون بیمه)

o    در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار بطور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه (ماده 13 قانون بیمه).

o    بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.

•    از طرف بیمه گذار: در صورتیکه کیفیات مشدد خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، بیمه گر باید حق بیمه مدتی را که باقیمانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت دهد به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه¬گذار، حق بیمه براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده هشتم: مواد قرارداد

این قرارداد در 8 ماده و در 5 نسخه تنظیم، امضاء و مبادله میگردد که هر 5 نسخه ن دارای اعتبار واحد و یکسان میباشد.


اشتراک گذاری